Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora-Rekon. oštećenih vodozaš. zidova i propust
Napisao Opcina Busovaca   
Thursday, 03 October 2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora-Rekonstrukcija ostećenih vodozaštitnih zidova i propusta nastalih uslijed poplava i klizišta