Ulica 16.kolovoza/augusta bb, 72260
Izbornik
Naslovnica
O nama
Povijest/istorija
Uprava
Sjednice OV-a
Odluke,zakljuci i dokumenti OV-a
Javne nabavke
Gospodarstvo
Turistička razglednica
Smještaj i ugostiteljstvo
Obrazovna i socijalna infrastruktura
Vjerski život
Kultura
Sport
Fotogalerija
Servisne informacije
Linkovi
Kontakt
Traži
Općina - jedinica lokalne samouprave PDF Ispiši E-mail
Napisao Opcina Busovaca   
Wednesday, 13 March 2013

Federacija Bosne i Hercegovine se sastoji od federalnih jedinica - kantona, u okviru kojih postoje općina i grad kao jedinice lokalne samouprave. Općina Busovača je jedna od dvanaest općina koje se nalaze u sastavu Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, čije je sjedište u Travniku.

Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine globalno su utvrđena prava i dužnosti općina kao jedinica lokalne samouprave, prema kojem općina:

 

·          poduzima sve potrebne mjere u cilju osiguranja osnovnih ljudskih prava i sloboda,

·          vodi računa o nacionalnoj strukturi u općini,neposredno obnaša poslove lokalne samouprave,

·          obnaša upravne i druge poslove koje Federacija BiH i kanton prenesu na općinu iz određenih upravnih oblasti.

 

 

Zakonom o principima lokalne samouprave reguliran je samoupravni djelokrug općine koji se odnosi na:

·          osiguranje i zaštita ljudskih prava i sloboda,

·          donošenje općinskog proračuna,

·          donošenje programa i planova razvitka i stvaranje uvjeta za gospodarski razvitak i zapošljavanje,

·          utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite okoliša,

·          donošenje urbanističkih, prostornih i provedbenih planova, uključujući zoniranje,

·          utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknade za korištenje javnih dobara,

·          utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevnim zemljištem,

·          utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom općine,

·          utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima i raspodjele sredstava ostvarenih na temelju njihovog korištenja,

·          upravljanje, financiranje i unapređenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture,

·          vodosnabdijevanje, odvođenje i prerada otpadnih voda,

·          prikupljanje i odlaganje krutog otpada,

·          održavanje javne čistoće,

·          gradska groblja,

·          lokalni putovi i mostovi,

·          ulična rasvjeta,

·          javna parkirališta,

·          parkovi,

·          organiziranje i unapređenje lokalnog javnog prijevoza,

·          utvrđivanje politike predškolskog odgoja, unapređenje mreže ustanova, te upravljanje i financiranje javnih ustanova

       predškolskog odgoja,

·         osnivanje, upravljanje, unapređenje i financiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i športa,  ocjenjivanje rada ustanova i kvalitete usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, prosvjete, kulture i športa, te osiguranje financijskih sredstava za unapređenje njihovog rada i kvalitete usluga sukladno potrebama stanovništva i mogućnostima Općine,

·         analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema nadležnim organima za

       ova pitanja,

·         organiziranje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih

       nepogoda i prirodnih katastrofa,

·          uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti Općine,

·          donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti Općine,

·          raspisivanje referenduma za područje Općine,

·          raspisivanje javnog zajma i odlučivanje o zaduženju Općine,

·          poduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja,

·          osiguranje uvjeta rada lokalnih radio i TV postaja sukladno zakonskim propisima,

·          osiguranje i vođenje evidencija o osobnim stanjima građana i biračkih spiskova,

·          poslovi iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama,

·          organiziranje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama,

·          uspostavljanje organizacije lokalne samouprave,

·          zaštita životinja.

 

Općina Busovača ima svojstvo pravnog lica. Statut općine, koji je usklađen sa odredbama Ustava Federacije BiH i Ustava Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, donosi Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.

 

Statutom općine se uređuju slijedeća pitanja:

·          samoupravni djelokrug Općine,

·          općinska tijela i njihovi međusobni odnosi,

·          mjesna samouprava,

·          sudjelovanje građana u odlučivanju, financiranje i imovina Općine kao jedinice lokalne samouprave,

·          propisi i drugi akti,

·          javnost rada,

·          suradnja jedinica lokalne samouprave,

·          odnosi i suradnja sa federalnim i kantonalnim vlastima,

·          druga pitanja od značaja za rad i ustrojstvo Općine Busovača.

 
Sljedeći >
Calendar
Kalendar

Anketa
Da li Vam se dopada naša stranica?
 
© 2021 Opcina Busovaca