Ulica 16.kolovoza/augusta bb, 72260
Izbornik
Naslovnica
O nama
Povijest/istorija
Uprava
Sjednice OV-a
Odluke,zakljuci i dokumenti OV-a
Javne nabavke
Gospodarstvo
Turistička razglednica
Smještaj i ugostiteljstvo
Obrazovna i socijalna infrastruktura
Vjerski život
Kultura
Sport
Fotogalerija
Servisne informacije
Linkovi
Kontakt
Traži
Općinsko vijeće PDF Ispiši E-mail
Napisao Opcina Busovaca   
Thursday, 07 March 2013

Općinsko vijeće Busovača je predstavničko tijelo građana općine Busovača koje donosi općinske propise i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine, iz samoupravnog djelokruga Općine, te obnaša i druge poslove sukladno važećim zakonskim propisima i Statutu.

 


Nadležnosti Općinskog vijeća

 Općinsko vijeće:

·          donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom,

·          donosi odluke i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

·          donosi Proračun Općine, godišnje izvješće o izvršenju Proračuna kao i odluku o privremenom financiranju sukladno zakonu,

·          utvrđuje općinsku politiku u okviru mjerodavnosti Općine i prati njeno ostvarivanje,

·          donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove uključujući zoniranje,

·          donosi propise o porezima, pristojbama, naknadama i doprinosima Općine sukladno zakonu,

·          donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine,

·          donosi odluke o zaduživanju Općine, raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva sukladno zakonu,

·          donosi programe uređenja gradskog građevnog zemljišta,

·          donosi plan korištenja javnih površina,

·          donosi odluke o ustrojstvu mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta,donosi odluke o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organiziranja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država,

·          donosi odluke o proglašenju praznika Općine,

·          donosi odluke o priznanjima i nagradama Općine,

·          donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica,

·          bira i razrješava predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća,

·          osniva radna tijela Općinskog vijeća te bira i razrješava njihove članove,

·          imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te daju suglasnost na imeniranje, izbor i

                razrješenja kada je to propisano,

·          osniva poduzeća i ustanove i druge pravne osobe za obnašanje komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti odinteresa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama sukladno zakonu,

·          osniva stručnu službu Općinskog vijeća,       

·          odlučuje o prestanku rada ustanova i drugih pravnih osoba sukladno zakonu,

·          odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava sukladno Statutu,

·          razmatra godišnje izvješće o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog načelnika,

·          pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva općinskog načelnika i donosi odluku o pokretanju postupka opoziva općinskog načelnika

·      ocjenjuje rad ustanova i kvalitete usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne skrbi, prosvjete, kulture i športa, najmanje jednom godišnje, te osigurava financijska sredstva za unapređenje njihovog rada i kvalitete usluga, sukladno potrebama stanovništva i mogućnostima Općine,

·          donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga sukladno zakonu o Statutu,

·          analizira stanje javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere prema mjerodavnim tijelima,

·          utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike sukladno zakonu,

·          donosi Poslovnik o svom radu,

·          donosi Plan obrane Općine,

·          utvrđuje koeficijente za plaće općinskog načelnika, državnih službenika i namještenika u općinskim tijelima državne

       službe, općinskog pravobranitelja i zamjenika općinskog pravobranitelja, kao i državne službenike i namještenike

       u Općinskom pravobraniteljstvu,

·          obnaša i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

 

Broj vijećnika Općinskog vijeća Busovača utvrđen je Statutom, sukladno  ustavu kantona, u ovisnosti od broja stanovnika.

Općinsko vijeće Busovača broji 25 (dvadeset pet) vijećnika.

Mandat vijećnika Općinskog vijeća Busovača traje 4 (četiri) godine.

Vijećnici Općinskog vijeća ne mogu obnašati dužnost općinskog načelnika.

Općinsko vijeće Busovača ima predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, koje bira Općinsko vijeće iz reda svojih vijećnika, a prema proceduri utvrđenoj Poslovnikom o radu i ustrojstvu Općinskog vijeća.

 

Predsjedavajući / predsjedatelj Općinskog vijeća

 

Općinsko vijeće ima predsjedavajućeg/predsjedatelja kojeg bira iz reda svojih članova po postupku utvrđenom poslovnikom o radu.

Predsjedavajući/predsjedatelj Općinskog vijeća:

·          predstavlja Vijeće,

·          učestvuje u pripremi, saziva i presjedava sjednicama Vijeća

·          pokreće inicijative za razmatranje pitanja iz djelokruga vijeća,

·          stara se o realizaciji Programa rada Vijeća,

·          stara se o promjeni Poslovnika Vijeća,

·          vodi brigu o odnosima i saradnji Vijeća sa načelnikom Općine i drugim općinskim organima i institucijama,

·          potpisuje akta koja donosi Vijeće,

·          vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima.

 

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća zamjenjuje predsjedavajućeg Vijeća kada je on spriječen u obavljanju svojih poslova.

 

Sekretar / tajnik Općinskog vijeća

 

·          pomaže predsjedavajućem u pripremanju i organizovanju sjednica,

·          priprema izvještaje, dokumentacijski i drugi materijal,

·          brine se o osiguranju uslova za održavanje sjednica,

·          pruža stručnu pomoć komisijama Općinskog vijeća,

·          vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe općinskog načelnika i Općinskog vijeća koji se odnose na

        izradu nacrta odluka, drugih propisa i općih akata čija izrada nije u nadležnosti drugih općinskih službi,

·          izrađuje i prati izvršenje rješenja i drugih akata iz domena kadrovskih poslova općinskog načelnika i Općinskog vijeća

·          radi i druge poslove određene poslovnikom o radu.

 

 

Ljiljana Čavara,
tajnik Općinskog vijeća Busovača
Zanimanje:VSS - diplomirani pravnik
Rođena:1965
JMBG:
Adresa:Kulina bana bb.
Na temelju odredbi Zakona o organiziranju
organa uprave u Federaciji BiH ("Službene
novine FBiH", broj: 35/05) imenovana
istovremeno obnaša i dužnost tajnika organa i
službi uprave Općine Busovača.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ured Sekretara / tajnika
Zgrada Općine Busovača, I kat, ured broj
 tel: (030) 732-152 ,  faks: (030) 733-038
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

 

 

 

 

Radna tijela i povjerenstva/komisije

Radna tijela i povjerenstva/komisije Općinskog vijeća Busovača

 

Općinsko vijeće Busovača, sukladno Statutu, ima stalna i povremena radna tijela i povjerenstva/komisije koja u okviru svojih obveza razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća, i o istima daju svoja mišljenja i prijedloge.

Radna tijela i povjerenstva imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenih odluka i drugih akata.

 Stalna povjerenstva / komisije Općinskog vijeća Busovača su:


·          Povjerenstvo /komisija za propise,

·          Povjerenstvo/komisija za budžet,

·          Povjerenstvo/komisija za prigovore, predstavke i prijedloge,

·          Povjerenstvo/komisija za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica,

·          Povjerenstvo/komisija za ljudska prava, ravnopravnost spolova i odnose sa vjerskim zajednicama,

·          Povjerenstvo/komisija za izbor i imenovanja, 

·          Povjerenstvo/komisija za mlade,

·          Povjerenstvo/komisija za planiranje općinskog razvoja

 

Sastav općinskog vijeća Busovača (2020-2024) godina

 

Stranka

Vijećnika

SDA -  Stranka demokratske akcije

12

HDZ – Hrvatska demokratska zajednica

10

SDP – Socijaldemokratska partija

2

DF – Demokratska fronta

1

Ukupno

25

 

 
< Prošli   Sljedeći >
Calendar
Kalendar

Anketa
Da li Vam se dopada naša stranica?
 
© 2021 Opcina Busovaca