Ulica 16.kolovoza/augusta bb, 72260
Izbornik
Naslovnica
O nama
Povijest/istorija
Uprava
Sjednice OV-a
Odluke,zakljuci i dokumenti OV-a
Javne nabavke
Gospodarstvo
Turistička razglednica
Smještaj i ugostiteljstvo
Obrazovna i socijalna infrastruktura
Vjerski život
Kultura
Sport
Fotogalerija
Servisne informacije
Linkovi
Kontakt
Traži
Službe za upravu PDF Ispiši E-mail
Napisao Opcina Busovaca   
Thursday, 21 March 2013

Za vršenje upravnih i stručnih, kao i poslova lokalne samouprave iz nadležnosti Općine, osnivaju se općinske službe za upravu. Radom općinskih službi za upravu rukovodi Općinski načelnik.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi za upravu Općine Busovača donesenim 09.04.2010. godine od strane Općinskog načelnika, utvrđeno je da u Općini Busovača postoje slijedeće općinske službe:

1. Služba za lokalni ekonomski razvitak/razvoj, obnovu i raseljene osobe,

2. Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove,

3. Služba za financije/finansije i trezor/riznicu,

4. Služba za opću/opštu upravu, društvene djelatnosti i braniteljsko-invalidsku skrb/zaštitu,

5. Služba za civilnu zaštitu,

6. Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

   Ured Općinskog načelnika i predsjednika/predsjedavajućeg Općinskog vijeća

 

 

 

 

 


 

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI
RAZVITAK,/RAZVOJ OBNOVU I RASELJENE OSOBE
OPĆINE BUSOVAČA
Edin Šabanović,
pomoćnik općinskog načelnika
Zanimanje: Diplomirani inženjer mašinstva

 

 

Služba za lokalni ekonomski razvitak/razvoj,obnovu i raseljene osobe obnaša upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 

·         osigurava uvjete za rad i razvitak/razvoj gospodarskih/privrednih cjelina u društvenom i privatnom sektoru od važnosti za općinu,

·         izrada planova i programa vezanih za poduzetništvo, poljoprivredu i lokalni razvitak/razvoj i turizam,

·         vrši izradu Strategije razvitka/razvoja općine,

·         predlaže mjere za provođenje Strategije razvitka,

·         promovira zajednički rad i partnerstvo javnog i privatnog sektora,

·         surađuje sa Udrugom/udruženjem poduzetnika i poljoprivrednika,

·         u suradnji sa federalnim i kantonalnim tijelima vodi brigu o obnovi oštećenog i porušenog stambenog fonda,

       obnašanja djelatnosti, šumarstva, poljoprivrede, vodoprivrede i turizma iz djelokruga općine,

·         vodi poslove statistike, plana i analize

·         uspostavlja bazu podataka o raseljenim osobama i povratnicima i rješava po zahtjevima istih i

·         obnaša druge poslove koje odredi općinski načelnik.

 

Ured pomoćnika općinskog načelnika
zgrada Općine Busovača, I kat, ured broj 21
tel: (030) 732-152 faks: (030) 733-038
e-mail adresa:

 

 

 

 SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE,
URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE
OPĆINE BUSOVAČA
Naser Hadžibegović,
pomoćnik općinskog načelnika
Zanimanje:Diplomirani inženjer metalurgije

 

U okviru svojih nadležnosti Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove obnaša slijedeće:

 

·          provođenje zakona i drugih propisa nadležnih organa i institucija BiH, Federacije, Kantona i općine iz oblasti prostornog uređenja,  urbanizma i građenja,

·          priprema, donosi i sprovodi prostornu i urbanističko-plansku dokumentaciju,

·          vodi poslove iz oblasti uređenja prostora i poslove realizacije urbanističko-stambene politike od važnosti za općinu

        i njen razvitak/razvoj,

·          vodi poslove zaštite i uređenja okoliša i brigu o uređenju naselja, kvalitetu stanovanja, obavljanju komunalnih i

        drugih uslužnih djelatnosti, te lokalnoj infrastrukturi,

·           izdaje urbanističke suglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebne dozvole,

·           brine se o izgradnji, održavanju i korištenju lokalnih cesta, ulica, mostova te drugih javnih objekata od važnosti za općinu,

·           obračun i razrez komunalne naknade i naknade za vatrogastvo,

·           vrši poslove inspekcijskog nadzora iz djelokruga općine, i

·           vrši druge poslove koje odredi koje odredi općinski načelnik.

 

 

Ured pomoćnika općinskog načelnika
zgrada Općine Busovača, prizemlje, ured broj 5
tel: (030) 732-561 faks: (030) 733-038
e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

 

 

 


 

SLUŽBA ZA FINANCIJE/FINANSIJE I TREZOR/RIZNICU
OPĆINE BUSOVAČA
Zorka Milinović,
pomoćnik općinskog načelnika
Zanimanje:Diplomirani ekonomist

 

 

Služba za financije/finansije i trezor/riznicu  Općine Busovača, obnaša sljedeće poslove:

 

·          predlaže proračun općine za tekuću/narednu kalendarsku godinu,

·          utvrđuje bilancu prihoda i izdataka općine Busovača, sukladno proračunu,

·          koordinira rad Kantonalnim i Federalnim ministarstvom za financije sukladno dogovoru realizira upute na terenu,

·          uređuje blagajnu i vodi nadzor nad istom,

·          analizira potrebe za raspisivanjem javnog zajma i zaduživanje općine te u suradnji sa drugim službama daje prijedlog općinskom načelniku za donošenje odluka i svezi sa tim,

·          vodi financijsko/finansijsko i materijalno knjigovodstvo, kao i obavljanje svih računovodstvenih poslova za općinske službe,

·          vrši obračune plaća i svih osobnih/ličnih primanja,

·          obavlja poslove obračuna i naplate potraživanja,

·          obavlja poslove interne kontrole

·          revizije,

·          poslove riznice,

·          obavlja i druge poslove koje odredi općinski načelnik.

 

Ured pomoćnika općinskog načelnika
zgrada Općine Busovača, I kat, ured broj 22
tel: (030) 732-066 faks: (030) 733-038
e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli
                     Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

 

 

 

 

 

 


 

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI I BRANITELJSKO-INVALIDSKU SKRB/ZAŠTITU
 OPĆINE BUSOVAČA
Željka Vujica,
pomoćnik općinskog načelnika
Zanimanje: Diplomirani pravnik

 

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsko-invalidsku skrb/zaštitu Općine Busovača obnaša slijedeće poslove:

 

·          provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti uprave, rada i radnih odnosa, uposlenih ljudskih resursa,

        društvenih djelatnosti i  braniteljsko-invalidske skrbi/zaštite,

·          analiza potreba lokalnog pučanstva u oblasti prosvjete, odgoja, rada i zapošljavanja, kulture, tjelesne kulture i sporta/športa,

        te predlaganje mjera za unapređenje stanja u tim oblastima,

·          obnaša upravne i druge stručne poslove u prvom stupnju utvrđene zakonom,a koji se odnose na skrb/zaštitu o braniteljima,

        pripadnicima Vojske FBiH, braniteljima drugih oslobodilačkih ratova i sudionicima oslobodilačkih pokreta,

        ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima, članovima obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja,

        te umrlih ratnih i mirnodopskih vojnih invalida na području općine,

·          obnaša sve druge poslove utvrđene zakonom iz oblasti braniteljsko-invalidske skrbi/zaštite,

·          vodi brigu o razvitku i unapređenju kulture i športa/sporta na području općine,

·          obnaša poslove za rad mjesnih zajednica,

·          organizira i vodi poslove matičnog ureda,

·          vodi poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive,

·          vodi poslove centra za registriranje birača,

·          obnaša personalne poslove uposlenih,

·          analizira potrebe Općine za radom lokalnih radio i TV postaja/radia i drugih sredstava informiranja/informisanja,

·          obnaša poslove informiranja/informisanja stranaka o poslovima službi za upravu,

·          koordinira rad udruga/udruženja i nevladinih organizacija,

·          obnaša i druge poslove koje odredi općinski načelnik.

 

Ured pomoćnika općinskog načelnika
zgrada Općine Busovača, prizemlje, ured broj 17
tel: (030) 732-432 faks: (030) 733-038
e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

 

 

 


 

SLUŽBA ZA
CIVILNU ZAŠTITU
OPĆINE BUSOVAČA
Nevenka Gavranović,
pomoćnik općinskog načelnika
Zanimanje:Diplomirani
inženjer strojarstva

 

Služba za civilnu zaštitu Općine Busovača, obnaša sljedeće poslove:

 

·          prati i sprovodi propise koji se odnose na CZ,

·          organizira, koordinira i izrađuje plansku dokumentaciju (procjene ugroženosti, program zaštite i spašavanja od prirodnih

        i drugih nesreća, plan obuke pučanstva i drugo),

·          obnaša poslove zaštite i otkrivanja eksplozivnih minskih sredstava,

·          vrši poslove promatranja, obavještavanja i uzbunjivanja,

·          vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i određivanje

        povjerenika civilne zaštite, osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira,

        izvodi i prati realiziranje njihove obuke,

·          obračun i razrez vatrogasne naknade,

·          zajednički poslovi,

·          obnaša druge poslove koje odredi općinski načelnik.

 

Ured pomoćnika općinskog načelnika
zgrada Općine Busovača, II kat, ured broj 29
tel: (030) 732-152 faks: (030) 733-038
e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

 

 

 


 

SLUŽBA ZA GEODETSKE I
IMPVINSKO-PRAVNE POSLOVE
OPĆINE BUSOVAČA
Tunjo Laštro,
pomoćnik općinskog načelnika
Zanimanje: Diplomirani pravnik

 

U okviru svojih nadležnosti Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Busovača, obnaša sljedeće poslove:

 

·         provodi zakone i druge propise iz nadležnosti organa i institucija BiH, Federacije BiH, Kantona i Općine iz oblasti

       imovinskih odnosa, premjera i katastra zemljišta,

·         osigurava uspostave i održavanje premjera i katastra zemljišta,

·         vodi evidenciju po temelju vlasništva i stanja prava na nekretninama,

·         vodi evidenciju o svim trasama infrastrukture na području općine sa sveukupnim podlogama, te priprema nove trase za

       izradu novih premjera za buduće investicijske pravce u infrastrukturi (kanalizacija, vodovod, ceste....),

·         izdaje sva uvjerenja iz oblasti katastra i imovinsko-pravnih odnosa na zahtjev građana, van gospodarskih i pravnih osoba,

·         koordinira rad sa drugim resorima na nivou Federacije BiH i Kantona iz oblasti katastra i imovinsko-pravnih odnosa,

·         obnaša i druge poslove koje naloži općinski načelnik.

 

Ured pomoćnika općinskog načelnika
Matice Hrvatske bb, prizemlje, ured broj 1
tel: (030) 732-172 faks: (030) 733-038
e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

 

 

 

 

 


 


URED OPĆINSKOG NAČELNIKA I PREDSJEDNIKA/PREDSJEDAVAJUČEG OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljiljana Čavara,
tajnik Općinskog vijeća Busovača
Zanimanje: Diplomirani pravnik

 

Obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Općinskog  načelnika i Općinskog vijeća koji se odnosi na:

 

·         izradu nacrta, odluka i drugih propisa i općih akata čija izrada nije u nadležnosti drugih općinskih službi,

·         izrađuje i prati izvršenje rješenja i drugih akata iz domena kadrovskih poslova Vijeća i Općinskog načelnika

        (imenovanja, razrješenja i sl.),

·          priprema i organizira sjednice OV i radnih tijela Vijeća,

·          priprema materijale po nalogu Vijeća i prati njihovo izvršenje,

·          vrši stručno – operativne i administrativno – tehničke poslove za Vijeće, Općinskog načelnika i radna tijela Vijeća,

·          vrši opće, tehničke i poslove organiziranja za potrebe OV i Općinskog načelnika,

·          vrši pomoćne poslove za službu.

 

 

 

Ured Sekretara / tajnika
Zgrada Općine Busovača, I kat, ured broj
 tel: (030) 732-152 ,  faks: (030) 733-038
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
< Prošli   Sljedeći >
Calendar
Kalendar

Anketa
Da li Vam se dopada naša stranica?
 
© 2021 Opcina Busovaca