Dokumenti i Odluke
Napisao Opcina Busovaca   
Wednesday, 03 April 2013
 
 •  
 1. STATUT OPĆINE BUSOVAČA (bosanski ) - (hrvatski ),
 2. POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA BUSOVAČA (bosanski ) - (hrvatski ),
 3. PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA BUSOVAČA (bosanski) - (hrvatski)
 4. STRATEGIJA KOMUNICIRANJA OPĆINE BUSOVAČA SA JAVNOŠĆU (bosanski) - (hrvatski),
 5. STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUSOVAČA 2016.-2020. GODINA (bosanski ) - (hrvatski ),
 6. MEHANIZMI KOMUNICIRANJA OPĆINE BUSOVAĆA (bosanski) - (hrvatski),
 7. MEHANIZMI ZA UČEŠĆE GRAĐANA U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA BUSOVAČA (bosanski-hrvatski),
 8. PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE BUSOVAČA 2011-2016 (dokument),
 9. PRORAČUN/BUDŽET OPĆINE BUSOVAČA ZA 2013. GODINU (ODLUKA - PRORAČUN/BUDŽET ),
 10. PROSTORNI PLAN OPĆINE BUSOVAČA (dokument),
 11. ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA PRIDOLCI - FOJNICA (dokument),
 12. REGULACIONI PLAN - SPORTSKO REKREACIONI CENTAR -BUSOVAČKA PLANINA, BUSOVAČA (dokument),
 13. REGILACIONI PLAN - SPORTSKO REKREACIONI CENTAR - PRIDOLCI - BUSOVAČA - FOJNICA (dokument),
 14. ODLUKA O PROVOĐENJU PROSTORNOG PLANA OPĆINE BUSOVAČA  (dokument) ,