Ulica 16.kolovoza/augusta bb, 72260
Izbornik
Naslovnica
O nama
Povijest/istorija
Uprava
Sjednice OV-a
Odluke,zakljuci i dokumenti OV-a
Javne nabavke
Gospodarstvo
Turistička razglednica
Smještaj i ugostiteljstvo
Obrazovna i socijalna infrastruktura
Vjerski život
Kultura
Sport
Fotogalerija
Servisne informacije
Linkovi
Kontakt
Traži
MZ PDF Ispiši E-mail
Napisao Opcina Busovaca   
Friday, 05 July 2013
Mjesne zajednice
 
Na području Općine osnivaju se mjesne zajednice kao obavezan oblik mjesne samouprave putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.
 

Mjesnu zajednicu osniva Općinsko vijeće odlukom.Mjesna zajednica se osniva za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manje naseljenih mjesta ili za veći dio naselja koji u odnosu na ostale dijelove naselja čini prostornu i urbanu cijelinu.

Inicijativu, odnosno prijedlog za osnivanje mjesne zajednice mogu pokrenuti građani i njihove organizacije i udruženja sa područja naseljenog mjesta na kojem imaju prebivalište odnosno sjedište, Općisnki načelnik i Općinsko vijeće putem svojih vijećnika. Ako građani  podnose prijedlog odnosno inicijativu, svojim potpisom mora ga podržati najmanje deset posto (10%) birača upisanih u centralni birački spisak sa područja za koje se predlaže osnivanje mjesne zajednice. Osim podataka o podmosiocu inicijative ili predlagaču za osnivanje mjesne zajednice, prijedlog sadrži podatke o:
- nazivu i sjedištu mjesne zajednice,
- područje naseljenog mejsta za koje se traći osnivanje mjesne zajednice, i
- obrazložen razlog podnošenja prijedloga odnosno inicijative.
Uz inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesne zajednice dostavlja se Općisnkom vijeću, ako ono nije predlagač, i nacrt statuta mjesne zajednice. Ako Općinsko vijeće prihvati inicijativu, odnosno prijedlog, zadužit će nadležnu službu Općine da pripremi prijedlog odluke o osnivanju mjesne zajednice.
 
Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica. Mjesna zajednica se upisuje u registar mjesnih zajendica koji vodi nadležna služba Općine. Mjesna zajednica ima Statut. Statutom mjesne zajednice utvrđuju se; poslovi i organizacija mjesne zajednice, organi mjesne zajednice, radna tijela, način njihovog rada i odlučivanja, javnost rada i informisanja, saradnja sa općinskim i drugim organima i organizacijama i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice.
 
Organi mjesne zajednice su:
1. savjet mjesne zajednice,
2. predsjednik mjesne zajednice.
 
Organi mjesne zajednice imaju ovlaštenja i odgovornosti utvrđene Statutom mjesne zajednice. Organih mjesne zajednice mogu davati inicijative o pitanjima iz nadležnosti mjesne zajednice, Općine i instutucija koje vrše javna ovlaštenja.
 
Savjet mjesne zajednice je organ odlučivanja i konsultovanja o pitanjima od neposrednog interesa za građane mjesne zajednice. Prije donošenja odluke iz svoje nadležnosti, savjet mjesne zajednice je dužan konsultovati zbor građana mjesne zajednice o pitanjima utvrđenim stututom mjesne zajednice. Savjet mjesne zajednice biraju građani s područja mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo. Članovi savjeta mjesne zajednice biraju se neposredno na zboru, odnosno, tajnim glasanjem na način i po postupku utvrđenim odlukom Općinskog vijeća. Mjesni zbor građana može punovažno odlučivati ako je prisutna jedna desetina građana. Rezultate izbora za članove Savjeta mjesne zajednice potvrđuje Općinsko vijeće. Izbori za članove savjeta mjesne zajednice održavaju se u pravilu istovremeno u svim mjesnim zajednicama, u roku od 3 (tri) do 6 (šest) mjeseci nakon održanih lokalnih izbora. Mandat članova savjeta mjesne zajednice traje četiri godine. Savjet mjesnih zajednica za svoj rad odgovora Općisnkom vijeću i u tom cilju obavezno mu podnosi godišnji izvještaj o svom radu.
 
Kandidat sa liste za izbor članova Savjeta mjesne zajednice sa najvećim brojem osvojenih glasova je predsjednik mjesne zajednice i po funkciji je predsjednik Savjeta  mjesne zajednice. Savjet mjesne zajednice iz svog sastava bira većinom glasova svih članova zamjenika predsjednika Savjeta mjesne zajednice. Predsjdenik mjesne zajednice i član Savjeta može biti opozvan po postupku i na način utvrđen Statutom mjesne zajednice. Funkcije predsjednika i članova Savjeta mjesne zajednice su počasne. Predsjednik Savjeta mjesne zajednice odgovora za svoj rad građanima i Savjetu mjesne zajednice. Zbor građana saziva se za dio područja mjesne zajednice koji čini određenu cjelinu (naselje, di naselja, stambeni bloki slično), a što se određuje Statutom mjesne zajednice. Zbor građana vodi predsjednik Savjeta mjesne zajednice ili njegov zamjenik.
 
 
 
Pregled registrovanih mjesnih zajednica na području Općine Busovača
 
 R.B.Naziv MZ
Naseljena mjesta
Predsjednik MZAdresaTelefonNapomena
 1.MZ Putiš
 Putiš, Jelinak, Grablje
Marinko Badrov
Putiš bb
063/442-970
 
 2.MZ Merdani
Meradni, Katići
Izudin Neslanović
Merdani bb
063/707-016
 
 3.MZ Kaonik
Kaonik, Granice, Strane, Lončari, Podjele, Skradno (dio)
Redžib Šahman
Strane bb

062/383-391 070/207-011

 
 4.MZ Bare
Jazvine, Bare
Stipo (Ivo) Krišto
 Bare bb
063/784-593
 
 5.MZ Hrasno
Hrasno, Donja Rovna
Boro (Vinko) Vujica
Hrasno bb
063/411-925
 
 6.MZ Gornja Rovna
Gornja Rovna, Kovačevac
Elvir Pezić
G. Rovna bb
061/306-206
 
 7.MZ Buselji
Buselji
Ivica Pušić
Buselji bb
063/364-430
 
8.
MZ "Ivančica"
Ravan, Kupres
Josip Mravak
Ravan bb
063/431-092
 
 9.MZ Carica
Carica
Vinko Batinić
Carica bb
063/733-238 063/278-239
 
 10.MZ Kula - Skradno
Kula, Skradno (dio)
Dejan Relota
D. Kula bb
063/828-804
 
 11.MZ Luka
Naselje Luka
v.d. Vahid Hajdarević
E. Ćelebije bb
061/384-889
 
 12.MZ Busovača I
dio n.m. Busovača
Ilija Milić
Kneza Mislava bb
063/339-164
 
 13.MZ Busovača II
dio.n.m. Busovača
Mirko Krišto
N.Š. Zrinski bb
063/373-029
 
 14. GMZ Busovača
dio n.m. Busovača podnio ostavku
Matice Hrvatske bb
 Aktivnosti u toku
 15.MZ Solakovići
Solakovići 
Dragan Znahor
D. Solakovići bb
063/513-013
 
 16.MZ Polje 
Polje, Prosje
Josip Pleić
Polje bb
063/364-719
 
 17.MZ Kaćuni
Kaćuni, Podstijena, Bukovci, Nezirovići, Milavice, Krvavčići, Mehurići
Šemsudin Mekić
Kaćuni bb
061/605-409
 
 18.MZ Lugovi
Zarače, Dolac, Turići, Dobraljevo, Hozanovići, Mihaljevići, Stubica, Šudine, Javor, Podbare
Rifet Brkić
Dobraljevo bb
030/591-339 062/495-461
 
 19.MZ Gusti Grab
Gusti Grab, Oselište
Vlado Marčić
Gusti Grab bb
063/339-497
 
 20.
MZ Juričeve Bare  Naselje Juričeve BareRifet Karić
Juričive Bare bb
063/959-236
 
 21.MZ Krčevine-Kula
Krčevine, dio n.m. Kula
Marinko Šušnjara
Krčevine bb
063/333-782
 
 22.MZ Bukovci
 BukovciUšmer Karaula Bukovci bb
061/787-719 
 
 
 
< Prošli   Sljedeći >
Calendar
Kalendar

brojac poseta
Brojač posjeta
Anketa
Da li Vam se dopada naša stranica?
 
© 2018 Opcina Busovaca