Mjesne zajednice

Na području Općine osnivaju se mjesne zajednice kao obavezan oblik mjesne samouprave putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad. Mjesnu zajednicu osniva Općinsko vijeće odlukom.Mjesna zajednica se osniva za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manje naseljenih mjesta ili za veći dio naselja koji u odnosu na ostale dijelove naselja čini prostornu i urbanu cijelinu. Inicijativu, odnosno prijedlog za osnivanje mjesne zajednice mogu pokrenuti građani i njihove organizacije i udruženja sa područja naseljenog mjesta na kojem imaju prebivalište odnosno sjedište, Općisnki načelnik i Općinsko vijeće putem svojih vijećnika. Ako građani podnose prijedlog odnosno inicijativu, svojim potpisom mora ga podržati najmanje deset posto (10%) birača upisanih u centralni birački spisak sa područja za koje se predlaže osnivanje mjesne zajednice. Osim podataka o podmosiocu inicijative ili predlagaču za osnivanje mjesne zajednice, prijedlog sadrži podatke o: – nazivu i sjedištu mjesne zajednice, – područje naseljenog mejsta za koje se traći osnivanje mjesne zajednice, i – obrazložen razlog podnošenja prijedloga odnosno inicijative. Uz inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesne zajednice dostavlja se Općisnkom vijeću, ako ono nije predlagač, i nacrt statuta mjesne zajednice. Ako Općinsko vijeće prihvati inicijativu, odnosno prijedlog, zadužit će nadležnu službu Općine da pripremi prijedlog odluke o osnivanju mjesne zajednice. Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica. Mjesna zajednica se upisuje u registar mjesnih zajendica koji vodi nadležna služba Općine. Mjesna zajednica ima Statut. Statutom mjesne zajednice utvrđuju se; poslovi i organizacija mjesne zajednice, organi mjesne zajednice, radna tijela, način njihovog rada i odlučivanja, javnost rada i informisanja, saradnja sa općinskim i drugim organima i organizacijama i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice. Organi mjesne zajednice su: 1. savjet mjesne zajednice, 2. predsjednik mjesne zajednice. Organi mjesne zajednice imaju ovlaštenja i odgovornosti utvrđene Statutom mjesne zajednice. Organih mjesne zajednice mogu davati inicijative o pitanjima iz nadležnosti mjesne zajednice, Općine i instutucija koje vrše javna ovlaštenja. Savjet mjesne zajednice je organ odlučivanja i konsultovanja o pitanjima od neposrednog interesa za građane mjesne zajednice. Prije donošenja odluke iz svoje nadležnosti, savjet mjesne zajednice je dužan konsultovati zbor građana mjesne zajednice o pitanjima utvrđenim stututom mjesne zajednice. Savjet mjesne zajednice biraju građani s područja mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo. Članovi savjeta mjesne zajednice biraju se neposredno na zboru, odnosno, tajnim glasanjem na način i po postupku utvrđenim odlukom Općinskog vijeća. Mjesni zbor građana može punovažno odlučivati ako je prisutna jedna desetina građana. Rezultate izbora za članove Savjeta mjesne zajednice potvrđuje Općinsko vijeće. Izbori za članove savjeta mjesne zajednice održavaju se u pravilu istovremeno u svim mjesnim zajednicama, u roku od 3 (tri) do 6 (šest) mjeseci nakon održanih lokalnih izbora. Mandat članova savjeta mjesne zajednice traje četiri godine. Savjet mjesnih zajednica za svoj rad odgovora Općisnkom vijeću i u tom cilju obavezno mu podnosi godišnji izvještaj o svom radu. Kandidat sa liste za izbor članova Savjeta mjesne zajednice sa najvećim brojem osvojenih glasova je predsjednik mjesne zajednice i po funkciji je predsjednik Savjeta mjesne zajednice. Savjet mjesne zajednice iz svog sastava bira većinom glasova svih članova zamjenika predsjednika Savjeta mjesne zajednice. Predsjdenik mjesne zajednice i član Savjeta može biti opozvan po postupku i na način utvrđen Statutom mjesne zajednice. Funkcije predsjednika i članova Savjeta mjesne zajednice su počasne. Predsjednik Savjeta mjesne zajednice odgovora za svoj rad građanima i Savjetu mjesne zajednice. Zbor građana saziva se za dio područja mjesne zajednice koji čini određenu cjelinu (naselje, di naselja, stambeni bloki slično), a što se određuje Statutom mjesne zajednice. Zbor građana vodi predsjednik Savjeta mjesne zajednice ili njegov zamjenik.
Pregled registrovanih mjesnih zajednica na području Općine Busovača
R.B.Naziv MZNaseljena mjestaPredsjednik MZAdresaTelefon
1.PutišPutiš, Jelinak, GrabljeNezir BulutJelinak bb
062/288-931
2.MZ MerdaniMerdani, KatićiIzudin NeslanovićMerdani bb063/707-016
3.MZ KaonikKaonik, Granice, Strane, Lončari, Podjele, Skradno (dio)Josip MarićPodjele bb063/992-898
4.MZ BareJazvine, BareMarko ŠantićBare bb063/156-824
5.MZ HrasnoHrasno, Donja RovnaDanijel KrištoHrasno bb063/335-685
6.MZ Gornja RovnaGornja Rovna, KovačevacSabahudin PezićG. Rovna bb061/685-002
7.MZ BuseljiBuseljiAnđelko TomičićBuselji bb063/338-840
8.MZ “Ivančica”Ravan, KupresZoran SmoljoKupres bb063/811-909
9.MZ CaricaCaricaVinko BatinićCarica bb063/486-347
10.MZ Kula – SkradnoKula, Skradno (dio)Mario BašićKula bb063/255-500
11.MZ LukaNaselje LukaBojan ZnahorLuka bb063/334-328
12.MZ Busovača Idio n.m. BusovačaDrago MilinovićTisovačka bb063/426-915
13.MZ Busovača IIdio.n.m. BusovačaMarko SučićN.Š. Zrinski bb063/999-221
14.GMZ Busovačadio n.m. BusovačaGoran JurićBranitelja domovine063/392-358
15.MZ SolakovićiSolakovićiVjekoslav ŠušnjaSolakovići bb063/333-495
16.MZ PoljePolje, ProsjeJosip PleićPolje bb063/364-719
17.MZ KaćuniKaćuni, Podstijena, Bukovci, Nezirovići, Milavice, Krvavčići, MehurićiEnes MekićKaćuni bb061/182-998
18.MZ LugoviZarače, Dolac, Turići, Dobraljevo, Hozanovići, Mihaljevići, Stubica, Šudine, Javor, PodbareEdin HajdarevićMihaljevići bb062/448-607
19.MZ Gusti GrabGusti Grab, OselišteMladenko ČavaraGusti Grab bb063/334-961
20.MZ Juričeve BareNaselje Juričeve BareMirza KurtovićJurićeve Bare bb063/525-938
21.MZ Krčevine-KulaKrčevine, dio n.m. KulaŽeljko PlavčićKrčevine bb063/992-974
22.MZ BukovciBukovciUšmer KaraulaBukovci bb061/787-719