Dokumenti

Naziv dokumentaBSHR
TROGODIŠNJI PLAN RADA OPĆINE BUSOVAČA ZA PERIOD 2024.-2026. GODINAPREUZMIPREUZMI
PLAN INTEGRITETA OPĆINE BUSOVAČA
PREUZMIPREUZMI
S M J E R N I C E ZA TROGODIŠNJE PLANIRANJE RADA OPĆINE BUSOVAČA ZA PERIOD 2024.-2026. GODINAPREUZMIPREUZMI
AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE PLANA INTEGRITETA OPĆINE BUSOVAČA
PREUZMIPREUZMI
AKCIONI PLAN OPĆINE BUSOVAČA ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINEPREUZMIPREUZMI
Akcioni plan za jačanje sistema za očuvanje integriteta općine Busovača (NACRT)PREUZMIPREUZMI
Rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama 2023PREUZMIPREUZMI
Plan budžeta za 2023. godinuPREUZMIPREUZMI
Izvršenje budžeta I-IX 2022.godinaPREUZMIPREUZMI
Izvršenje budžeta I-VI 2022.godinaPREUZMIPREUZMI
Izvršenje budžeta I-III 2022.godinaPREUZMIPREUZMI
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA/PRORAČUNA OPĆINE BUSOVAČA
ZA PERIOD 2023. – 2025. GODINA
PREUZMIPREUZMI
ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE AKCIONOG PLANAPREUZMIPREUZMI
Akcioni plan za jačanje sistema za očuvanje integriteta Općine BusovačaPREUZMIPREUZMI
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUSOVAČA 2021.-2025. GODINAPREUZMIPREUZMI
Spisak stručnih osoba koje ispunjavaju uslove iz člana 52. stav 6. Zakona o građenjuPREUZMIPREUZMI
Skraćenica izvještaja anketiranjaPREUZMIPREUZMI
Tabelarni prikaz Proračuna Općine Busovača za 2022.godinaPREUZMIPREUZMI
OBAVIJEST SLUŽBE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJPREUZMIPREUZMI
PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U OPĆINI BUSOVAČA ZA PERIOD 2021. – 2025. GODINAPREUZMIPREUZMI
PLAN BUDŽETA ZA 2020.PREUZMIPREUZMI
DOKUMENTI ZA UPIS U MKUPREUZMIPREUZMI
DOKUMENTACIJA ZA UPIS U MKRPREUZMIPREUZMI
DOKUMENTACIJA ZA UPIS U MKVPREUZMIPREUZMI
OVJERA I LEGALIZACIJA POTPISAPREUZMIPREUZMI
STATUT OPĆINE BUSOVAČAPREUZMIPREUZMI
POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA BUSOVAČAPREUZMIPREUZMI
PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA BUSOVAČAPREUZMIPREUZMI
STRATEGIJA KOMUNICIRANJA OPĆINE BUSOVAČA SA JAVNOŠĆUPREUZMIPREUZMI
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUSOVAČA 2016.-2020. GODINAPREUZMIPREUZMI
MEHANIZMI KOMUNICIRANJA OPĆINE BUSOVAĆAPREUZMIPREUZMI
MEHANIZMI ZA UČEŠĆE GRAĐANA U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA BUSOVAČAPREUZMIPREUZMI
PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE BUSOVAČA 2011-2016PREUZMIPREUZMI
PRORAČUN/BUDŽET OPĆINE BUSOVAČA ZA 2013. GODINU (ODLUKA – PRORAČUN/BUDŽET)PREUZMIPREUZMI
PROSTORNI PLAN OPĆINE BUSOVAČAPREUZMIPREUZMI
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA PRIDOLCI – FOJNICAPREUZMIPREUZMI
REGULACIONI PLAN – SPORTSKO REKREACIONI CENTAR -BUSOVAČKA PLANINA, BUSOVAČAPREUZMIPREUZMI
REGILACIONI PLAN – SPORTSKO REKREACIONI CENTAR – PRIDOLCI – BUSOVAČA – FOJNICAPREUZMIPREUZMI
ODLUKA O PROVOĐENJU PROSTORNOG PLANA OPĆINE BUSOVAČAPREUZMIPREUZMI