Dokumenti

Naziv dokumentaBSHR
Rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama 2023PREUZMIPREUZMI
Plan budžeta za 2023. godinuPREUZMIPREUZMI
Izvršenje budžeta I-IX 2022.godinaPREUZMIPREUZMI
Izvršenje budžeta I-VI 2022.godinaPREUZMIPREUZMI
Izvršenje budžeta I-III 2022.godinaPREUZMIPREUZMI
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA/PRORAČUNA OPĆINE BUSOVAČA
ZA PERIOD 2023. – 2025. GODINA
PREUZMIPREUZMI
ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE AKCIONOG PLANAPREUZMIPREUZMI
Akcioni plan za jačanje sistema za očuvanje integriteta Općine BusovačaPREUZMIPREUZMI
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUSOVAČA 2021.-2025. GODINAPREUZMIPREUZMI
Spisak stručnih osoba koje ispunjavaju uslove iz člana 52. stav 6. Zakona o građenjuPREUZMIPREUZMI
Skraćenica izvještaja anketiranjaPREUZMIPREUZMI
Tabelarni prikaz Proračuna Općine Busovača za 2022.godinaPREUZMIPREUZMI
OBAVIJEST SLUŽBE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJPREUZMIPREUZMI
PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U OPĆINI BUSOVAČA ZA PERIOD 2021. – 2025. GODINAPREUZMIPREUZMI
PLAN BUDŽETA ZA 2020.PREUZMIPREUZMI
DOKUMENTI ZA UPIS U MKUPREUZMIPREUZMI
DOKUMENTACIJA ZA UPIS U MKRPREUZMIPREUZMI
DOKUMENTACIJA ZA UPIS U MKVPREUZMIPREUZMI
OVJERA I LEGALIZACIJA POTPISAPREUZMIPREUZMI
STATUT OPĆINE BUSOVAČAPREUZMIPREUZMI
POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA BUSOVAČAPREUZMIPREUZMI
PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA BUSOVAČAPREUZMIPREUZMI
STRATEGIJA KOMUNICIRANJA OPĆINE BUSOVAČA SA JAVNOŠĆUPREUZMIPREUZMI
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUSOVAČA 2016.-2020. GODINAPREUZMIPREUZMI
MEHANIZMI KOMUNICIRANJA OPĆINE BUSOVAĆAPREUZMIPREUZMI
MEHANIZMI ZA UČEŠĆE GRAĐANA U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA BUSOVAČAPREUZMIPREUZMI
PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE BUSOVAČA 2011-2016PREUZMIPREUZMI
PRORAČUN/BUDŽET OPĆINE BUSOVAČA ZA 2013. GODINU (ODLUKA – PRORAČUN/BUDŽET)PREUZMIPREUZMI
PROSTORNI PLAN OPĆINE BUSOVAČAPREUZMIPREUZMI
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA PRIDOLCI – FOJNICAPREUZMIPREUZMI
REGULACIONI PLAN – SPORTSKO REKREACIONI CENTAR -BUSOVAČKA PLANINA, BUSOVAČAPREUZMIPREUZMI
REGILACIONI PLAN – SPORTSKO REKREACIONI CENTAR – PRIDOLCI – BUSOVAČA – FOJNICAPREUZMIPREUZMI
ODLUKA O PROVOĐENJU PROSTORNOG PLANA OPĆINE BUSOVAČAPREUZMIPREUZMI