Obrazovna i socijalna infrastruktura

Obrazovanje
Obrazovni sistem u općini Busovača funkcioniše kroz: predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje.
Predškolski odgoj
U oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, na području općine djeluje jedna ustanova – bolje rečeno Udruženje građana Radost koje je naslijedilo aktivnosti vezane za predškolski odgoj od Predškolske ustanove i igraonice Framica.
Osnovno obrazovanje
Na području općine Busovača egzistiraju tri centralne osnovne škole koje u svom sastavu imaju još sedam područnih (četverorazrednih) škola.
Naziv osnovne školePodručne škole
Osnovna škola KaonikBare
Osnovna škola Busovača
Osnovna škola KaćuniLugovi, Bukovci, Solakovići, Putiš, KatićiGornja Rovna
Treba naglasiti da se nastava u osnovnim školama na području općine Busovača odvija po dva nastavna programa: bosanski u Osnovnoj školi Kaćuni i područnim školama koje su u sastavu iste, a hrvatski u Osnovnoj školi Busovača, te Osnovnoj školi Kaonik i područnoj školi Bare. Isto tako, nastava u zgradi Osnovne škole Busovača se odvija po sistemu dvije škole pod jednim krovom, i po dva različita nastavna programa.
Srednje obrazovanje
Na području općine Busovača registrovane su i djeluju dvije srednje škole: Srednja škola Busovača i Mješovita srednja škola Busovača. Nastava u istima se odvija po dva različita nastavna programa: bosanski za polaznike Mješovite srednje škole Busovača, te hrvatski za polaznike Srednje škole Busovača. Treba naglasiti da se nastava u zgradi Srednje škole Busovača odvija po sistemu dvije škole pod jednim krovom, sa dva različita nastavna plana i programa. Prema podacima Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko/braniteljsko-invalidsku zaštitu/skrb Općine Busovača, nastavu u srednjim školama na području općine Busovača u posljednje tri godine pohađalo je:
Na području općine Busovača registrovane su i djeluju dvije srednje škole: Srednja škola Busovača i Mješovita srednja škola Busovača. Nastava u istima se odvija po dva različita nastavna programa: bosanski za polaznike Mješovite srednje škole Busovača, te hrvatski za polaznike Srednje škole Busovača. Treba naglasiti da se nastava u zgradi Srednje škole Busovača odvija po sistemu dvije škole pod jednim krovom, sa dva različita nastavna plana i programa. Prema podacima Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko/braniteljsko-invalidsku zaštitu/skrb Općine Busovača, nastavu u srednjim školama na području općine Busovača u posljednje tri godine pohađalo je:
Zdravstvena zaštita
Pitanje zdravstvene zaštite u njezinim osnovnim vidovima za građane Busovače riješeno je kroz egzistiranje Doma zdravlja u Busovači, te sektorskih ambulanti Kaćuni, Lugovi, Katići i Bare. U okviru JU Dom zdravlja Busovača djeluju sljedeće ambulante i službe: ambulanta opće medicine, ambulanta medicine rada, biokemijski laboratorij, rtg kabinet, stomatološka ambulanta, ambulanta za plućne bolesti, zdravstvena zaštita predškolske i školske djece, zdravstvena zaštita žena, služba za higijenu i epidemiologiju, služba za kućno liječenje i patronažu. U okviru svojih redovnih djelatnosti JU Dom zdravlja Busovača stalno angažuje specijaliste iz određenih oblasti zdravstvene zaštite koji svoje usluge građanima pružaju u određene dane tokom sedmice. Specijalističke zdravstvene usluge građani Busovače koriste u kantonalnim bolnicama Travnik i Nova Bila, a nerijetko i u Kantonalnoj bolnici Zenica., te specijalističkim ustanovama u Sarajevu, Tuzli, Mostaru… Pored JU Dom zdravlja, u Busovači zdravstvenu zaštitu pruža i nekoliko privatnih ordinacija (ORL ordinacija, oftamološka ordinacija). Promet lijekova vrši Javna ustanova “Gradska apoteka/ljekarna“ Busovača i nekoliko privatnih apoteka, dok se odlaganje medicinskog otpada vrši u skladu sa važećim zakonskim odredbama koje regulišu pitanje upravljanja medicinskim otpadom.
Apoteke/ljekarne na području općine Busovača:
Naziv apoteke/ljekarneSjedište zdravstvene ustanove
JU Gradska ljekarna Busovača„16. kolovoz“ bb.
Ljekarna/apoteka Busovača„1. marta/ožujka“ bb.
Ljekarna/apoteka„1. marta/ožujka“ bb.
Ljekarna/apoteka „Tisa“Željeznička bb. – centar „Party“
Ljekarna „Vitalijek“Kaćuni
Bolnice u regiji:
Naziv bolniceSjedišteUdaljenost od Busovače
Bolnica „Fra Mato Nikolić„Nova Bila15 km
Kantonalna bolnicaTravnik27 km
Kantonalna bolnicaZenica25 km
Socijalna zaštita
Poslovi iz oblasti socijalne, dječje i porodične zaštite, starateljstva i zaštite civilnih žrtava rata povjereni su JU Centar za socijalni rad Busovača. Na evidenciji Centra nalazi se veći broj porodica u stanju socijalne pomoći-potrebe. Svakodnevno se sa ovim porodicama obavljaju savjetodavni razgovori s ciljem pružanja podrške i pronalaženja načina smanjenja njihove socijalne isključenosti. Rezultati se ostvaruju i vidljivi su u svakom pojedinačnom slučaju u kojem korisnik aktivno sarađuje sa socijalnim radnikom. Najveći broj korisnika prava i usluga su osobe koje su ostvarile pravo na socijalnu pomoć, a najmanji broj je korisnika koji imaju pravo na osposobljavanje za samostalan život i rad djece sa poteškoćama u razvoju.