DOM ZDRAVLJA: Kriteriji, poslovnik o radu i dopuna javnog konkursa